داینا پرفیومز

لاو یو فولی

لاو یو فولی

لاو یو فولی

شروعی با رایحه رز، گیلاس و آیریس که در قلب آن موجی از گلهای لیلی آبی و شکوفه پرتقال نهفته و در نهایت در اعماق آن چوب صندل و مشک یافت میشود

ممنتو

ممنتو

(A woody spicy fragrance)
(رایحه اول): با یک بوی ادویه تند و سیب  شروع می شود
(رایحه پایانی): و با بوی چوب های شیرین خاتمه پیدا مینماید
 

بیشتر
لاو می فولی

لاو می فولی

یک رایحه غیر معمول از گلهای سفیدی همانند یاس و تیوب رز که با بوی چوبی درآمیخته و در حاله آن بوی شکوفه های پرتغال حس میشود

بیشتر