یونیسنت

یونیسنت وایت

یونیسنت وایت

یونیسنت وایت

(رایحه اول): شکوفه پرتغال ، تمشک 
(رایحه میانی): شکوفه یاس و شکوفه گل پِونی
(رایحه پایانی): چوب صندل، مشک

 

یونیسنت رد (قرمز)

یونیسنت رد (قرمز)

(رایحه اول): ترنج ،سیب سبز
(رایحه میانی): شکوفه یاس،  شکوفه گل پِونی، شکوفه پرتغال و گل مریم
(رایحه پایانی): ریشه چمن های خاص هندی، چوب صندل و مشک

بیشتر